Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu

MODNISATNIK.CZ

 

 1. Úvodní ustanovení

 

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě MODNISATNIK.CZ. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu, prodávajícího a kupujícího (zákazníka).
 • Internetový obchod je provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese MODNISATNIK.CZ.
 • Provozovatelem internetového obchodu je ARGENr.o., IČ 04347030, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 31549.
 • Prostřednictvím internetového obchodu MODNISATNIK.CZ prodávají zboží zahraniční subjekty.
 • Provozovatel internetového obchodu pro prodávající zprostředkovává uzavírání kupních smluv se zákazníky, zastupuje prodávající při jejich uzavírání a obstarává pro prodávající některé další záležitosti v souvislosti s jejich plněním.
 • Provozovatel internetového obchodu je ze strany jednotlivých prodávajících oprávněn vyhlásit tyto obchodní podmínky tak, aby byly součástí kupních smluv uzavíraných prostřednictvím internetového obchodu MODNISATNIK.CZ.
 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup uskutečňovaný spotřebiteli.
 • Prostřednictvím katalogu zboží, nacházejícího se na internetové adrese MODNISATNIK.CZ, umožňuje provozovatel internetového obchodu zákazníkům činit návrhy (objednávky) na koupi tohoto zboží.
 • Ve věcech, ohledně nichž platí přípustnost volby práva, se kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu MODNISATNIK.CZ řídí právem České republiky.
 • Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím probíhá prostřednictvím provozovatele internetového obchodu. Preferovaným prostředkem komunikace je elektronická pošta. Kontaktní adresa provozovatele je info@MODNISATNIK.CZ .

 

 

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

 • Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře z webového rozhraní v internetovém obchodě činí zákazník závaznou objednávku vybraného zboží. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Zákazník je povinen před odesláním objednávkového formuláře zkontrolovat všechny vyplněné údaje a všechny jím provedené volby možností tam, kde se nabízí variantní provedení či variantní jednání. Do okamžiku odeslání objednávkového formuláře může zákazník opravovat chyby a taktéž měnit obsah objednávky. Kupujícímu je umožněno seznámit se před odesláním objednávky s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy adresovaným alternativně subjektům, které prodávají zboží prostřednictvím internetového obchodu MODNISATNIK.CZ .
 • Provozovatel internetového obchodu objednávku předá subjektům, které prodávají prostřednictvím internetového obchodu MODNISATNIK.CZ zboží. Toho ze subjektů, který jako první pověří provozovatele akceptací objednávky, zastupuje následně provozovatel internetového obchodu při uzavření kupní smlouvy se zákazníkem jako prodávajícího.    
 • Provozovatel internetového obchodu neprodleně potvrdí kupujícímu obdržení objednávky a jménem prodávajícího její přijetí, a to elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.
 • Spolu s potvrzením obdržení objednávky je zákazníkovi zaslána rekapitulace jeho objednávky. Potvrzením obdržení objednávky se rozumí potvrzení jejího převzetí provozovatelem internetového obchodu k dalšímu zpracování.
 • Potvrzením přijetí (akceptace) zákazníkovy objednávky je uzavřena kupní smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím.
 • Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
 • Smlouva sestává z objednávky, potvrzení jejího přijetí a její součástí jsou tyto všeobecné obchodní podmínky. Znění všech uvedených součástí smlouvy je zpřístupněno zákazníkovi tak, že je buď zákazníkovi zasláno (viz odst. 2.4) anebo je zákazníkovi umožněno jeho stažení či vytištění (všeobecné obchodní podmínky umístěné na internetové adrese MODNISATNIK.CZ).
 • Smlouva je archivována provozovatelem internetového obchodu v elektronické podobě a není s výjimkou prodávajícího přístupná třetím osobám.
 • V případě, že provozovatel internetového obchodu sdělí kupujícímu odmítnutí objednávky, a to elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce, objednávka pozbývá závaznosti, aniž dojde k uzavření kupní smlouvy. Provozovatel internetového obchodu je oprávněn odmítnout objednávku zejména z důvodu vyčerpání zásob zboží a jeho dlouhodobé nedostupnosti. Provozovatel internetového obchodu je oprávněn objednávku odmítnout rovněž z důvodu, že zákazník v průběhu období jednoho roku bezprostředně předcházejícího jeho aktuální objednávce (tj. okamžiku jejího doručení provozovateli) opakovaně, tj. alespoň ve dvou případech, bezdůvodně anebo neoprávněně odmítl převzít doručované zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu MODNISATNIK.CZ.    

 

 

 1. Obsah kupní smlouvy

 

 • Předmětem plnění dle uzavřené kupní smlouvy je dodání zboží, specifikovaného v objednávce kupujícího přijaté (akceptované) prodávajícím prostřednictvím provozovatele internetového obchodu, v množství a za cenu, které jsou určeny stejným způsobem.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Dodání zboží se provádí pouze na místa nacházející se v České republice.
 • Zboží je na místo dodání odesíláno od zahraničních dodavatelů z Hong Kongu, Singapuru, Malajsie nebo Číny.
 • Způsob doručení zboží volí kupující při vyplňování objednávkového formuláře.
 • Zboží odesílá dodavatel. Předpokládaná doba dodání je cca 10-40 pracovních dní od uhrazení (rozuměno přijetí platby na účet zprostředkovatele). Ve výjimečných případech jako je např. přetížení vyclívací pošty či linek letecké společnosti, může dodací lhůta dosáhnout až cca 60 pracovních dnů.
 • Zprostředkovatel ani dodavatel nezodpovídá za možná zpoždění v doručení zásilky způsobená třetí stranou (poštovní služba, celnice, přepravní společnost), ke kterým může dojít např. v době předvánočních svátků a v případě dalších svátků a událostí.
 • Způsob placení kupní ceny volí kupující při vyplňování objednávkového formuláře. Cena se platí v korunách českých.
 • Platí-li kupující vedle kupní ceny zboží též dopravné (poštovné), hradí se všechny platby najednou.
 • Je-li prodej zboží zdanitelným plněním a podléhá dani z přidané hodnoty, zahrnuje kupní cena zboží výši této daně.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Kupující je povinen při převzetí zásilky se zbožím stav zásilky překontrolovat. V případě, že je doručovaná zásilka poškozena, sepíše o tom kupující s přepravcem zápis.
 • Pravidla zpracování osobních údajů a pravidla jejich ochrany jsou podrobně specifikována na internetové adrese MODNISATNIK.CZ v rubrice nazvané Ochrana osobních údajů. Tato pravidla jsou součástí těchto obchodních podmínek.
 • Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu MODNISATNIK.CZ odstoupit do 14 dnů po doručení posledního kusu z objednávky. Kupující může použít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, jehož vzor je na konci těchto obchodních podmínek. Podrobnosti můžete získat na e-mailové adrese info@modnisatnik.cz nebo každý den.
 • Prodávající vystaví v souvislosti s prodejem daňový doklad, který kupující obdrží nejpozději při převzetí zboží. Cena zboží na dokladu může být přepočtena do zahraniční měny (zejména USD) a vyznačuje hodnotu zboží pro celní účely.

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 • V případě že dojde mezi prodávajícím, příp. provozovatelem internetového obchodu a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 18.6.2018
 • Provozovatel internetového obchodu je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Nové znění obchodních podmínek nemá zpětnou účinnost.
 • Tyto obchodní podmínky platí, dokud nedojde k jejich zrušení, anebo dokud nenabydou účinnosti obchodní podmínky, kterými budou nahrazeny.

Odstoupení od kupní smlouvy - vzor